การแสดงบทเพลง "นัมมทา"
คอนแชร์โตสำหรับเปียโนและเครื่องสาย ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร บรรเลงโดยวง Salaya New Music Ensemble ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Thailand Composition Festival เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

การแสดงบทเพลง "นัมมทา" คอนแชร์โตสำหรับเปียโนและเครื่องสาย ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร บรรเลงโดยวงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29 ก.ค 54)

 วงศิษย์อาจารย์ชูชาติ

บทเพลง“ชูชาติ พิทักษากร”
 ประพันธ์บทกวีโดย ก้องภพ
 รื่นศิริ ประพันธ์ดนตรีโดย
 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 เนื่องในโอกาสที่“อาจารย์
 ชูชาติ” ได้รับการประกาศ
 ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

 การแสดงคอนเสิร์ตโดย
 “วงศิษย์อาจารย์ชูชาติ”
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
 2554 ณ หอประชุมใหญ่
 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
 ไทย ในงานสัปดาห์ 
 ศิลปินแห่งชาติ

 การแสดงบทเพลง
“ปิยสยามินทร์”
 บรรเลงโดยวงซิมโฟน
ี ออร์เคสตราแห่งจุฬา-
 ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อำนวยเพลงโดย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 นรอรรถ จันทร์กล่ำ

 รองศาสตราจารย์ ดร.
 ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กำลังอ่านบทกวีใน
 บทเพลง “ปิยสยามินทร์”
 ร่วมกับวงซิมโฟนี
ออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย

 วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และคณะนักร้องประสาน
 เสียงในบทเพลง“ปิยสยา-
 มินทร์" ประพันธ์โดย
 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

 การแสดงบทเพลง
 “ปิยสยามินทร์” ประพันธ์
โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 เพื่อระลึกถึงการครบรอบ
100 ปี ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

 การแสดงดนตรี “ประโคม
 เพลง ประเลงถวาย” เพื่อ
 รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
 หลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์
 วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 (6 พ.ย. 51)

 
รองศาสตราจารย์ ดร.
ณรงค์ฤทธิ์ิ ธรรมบุตร (ซ้าย)
รับมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีจาก
ศาสตราจารย์นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา (ขวา)
นายกสภาจุฬาฯและอดีต
อธิการบดีจุฬาฯ ในโอกาส
ที่บทประพันธ์ีดนตร
ี“ถวายปฎิญญา” ได้
้รับการบรรเลงในการแสดง
 ดนตรีเพื่อน้อมรำลึกใน พระิ
 กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ-
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ โดยวงซิมโฟนี
ออร์เคสตราแห่งจุฬาฯใน
พระอุปถัมภ์์สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ-
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในการแสดงดนตรี
 “ประโคมเพลง ประเลง
ถวาย” ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย(6 พ.ย. 51)


 การแสดงดนตรีเพื่อน้อม
 รำลึกในพระกรุณาธิคุณ
 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
 กรมหลวงนราธิวาสราช
 นครินทร์ โดยวงซิมโฟนี
 ออร์เคสตราแห่งจุฬา-
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย (11 พ.ย. 51)


 บันทึกเสียงบทประพันธ์
 ดนตรี“ถวายปฎิญญา”
 ของณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อำนวยเพลงโดย
 ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ
 (18 ก.ย. 51)

 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ซ้าย)
 ระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อ  บันทึกเสียงบทประพันธ์
 ดนตรี “ถวายปฎิญญา”
 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (18 ก.ย. 51)

 บันทึกเสียงบทประพันธ์ี
 ดนตรี“Starlight (แสงดาว)”
 ของณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อำนวยเพลงโดย
 ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ
 (18 ก.ย. 51)

 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
(ขวา)  และ
ผศ.พอ.ชูชาติ พิทักษากร
(ซ้าย) ผู้แสดงเดี่ยววิโอล่า
 ในงานแสดงดนตรี
 “Viola Lovers”
 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย(9 ก.ย. 51)

 วง “Viola Lovers” แสดง
 ผลงานประพันธ์ดนตรี
 “โหมโรง” สำหรับวิโอล่า
 ของ ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 อำนวยเพลงโดย
 ผศ. พอ.ชูชาติ พิทักษากร
 ผู้อำนวยการดนตรี วงซิมโฟนี  ออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย และศิลปิน
 แห่งมหาวิทยาลัย ณ หอ
 ประชุมจุฬาลงกรณ์มหา
 วิทยาลัย (9 ก.ย. 51)

 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 บรรยายเรื่อง การประพันธ์
 ดนตรีกรณีศึกษา“คอนแชร์
 โต สังคีตมงคล สำหรับ
 ไวโอลินและวงออร์เคสตรา”
 ในงานเทศกาลการประพันธ์
 ดนตรีนานาชาติ 2551
 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี(16 ก.ค. 51)

 (จากซ้าย)ณรงค์ ปรางค์-
 เจริญ,ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 และ บัณฑิต อึ้งรังษี ใน
 คอนเสิร์ต Project Unity
 (30 พ.ค.51)

 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร(ขวา)
 ผศ.พอ.ชูชาติ พิทักษากร
 (ซ้าย) ผู้อำนวยการตนตรี
 วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ในคอนเสิร์ตวงเครื่องสาย
 แห่งจุฬาฯ (15 มิ.ย. 51)

 (ซ้าย)ณรงค ปรางค์เจริญ,
 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และ
 คุณนิธิศ นวรัตน ณ อยุธยา
 ในคอนเสิร์ตProject Unity
 (30 พ.ค. 51)

 แนะนำเพลง คอนแชร์โต
 เครื่องคู่สำหรับระนาดเอก
 ระนาดทุ้มและวงออร์เคสตรา
 แก่ผู้รับชมคอนสิร์ต Project
 Unity (30 พ.ค. 2551)

 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 และคุณสมเถา สุจริตกุล
 (ขวา) ในคอนเสิร์ตProject
 Unity ณ หอประชุมใหญ่
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 (30 พ.ค.2551)

 ณรงค์ฤทธิ์ (ซ้าย) และคาริน
 - เรกีน่าฟลอไรน์ (ขวา)
 นักไวโอลินชาวออสเตรีย
 ในคอนเสิร์ตไวโอลิน
 คอนแชร์โตสังคีตมงคล
 (ก.ค.50)

 ขณะฝึกซ้อม

 ณรงค์ฤทธิ์ และสมาชิกวง
 ซิมโฟนีกรุงเทพฯ หลังจาก
 คอนเสิร์ตของวงซิมโฟนี
 กรุงเทพฯ ณ กรุงโตเกียว
 ประเทศญี่ปุ่น (ก.ย.45)

 ณรงค์ฤทธิ์ (ขวา) และผู้
 อำนวยการดนตรีวงซิมโฟนี
 กรุงเทพฯ อาจารย์ยาซากิ
 (ซ้าย) หลังคอนเสิร์ตของ
 วงซิมโฟนีกรุงเทพฯ ณ กรุง
 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 (ก.ย. 45)

 ณรงค์ฤทธิ์ (ขวา) และ
 อาจารย์ทัศนา นาควัชระ
 (กลางภาพ) หลังการแสดง
 ของวงซิมโฟนีกรุงเทพฯ ณ
 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 (ก.ย. 45)

 เอเชีย ออร์เคสตรา วีค
 (2545)

 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ซ้าย)
 กับผู้อำนวยเพลงชาวญี่ปุ่น
 มิสเตอร์ยามาชิตะและ์
 อาจารย ถาวร ศรีผ่องนัก
 ระนาดเอก ในขณะฝึกซ้อม
 ก่อนคอนเสิร์ตคอนแชร์โต
 มหาราชา (ต.ค.42)

 ขณะฝึกซ้อมเพื่อคอนเสิร์ต
 คอนแชร์โตมหาราชาร่วม
 กับวง Japan Shinsei
 Symphony Orchestra
 (ต.ค. 42)

 ณรงค์ฤทธิ์ (กลางภาพ) นัก
 ดนตรีต่างชาติ ณ คอนเสิร์ต
 คอนแชร์โตมหาราชาที่
 ประเทศญี่ปุ่น (ต.ค. 42)
 
 ขณะฝึกซ้อมเพลงคอนแชร์
 โตมหาราชาร่วมกับวงJapan
 Shinsei Symphony
 Orchestra (ต.ค. 42)

 ณรงค์ฤทธิ์ (ซ้าย) และ ผู้
 อำนวยเพลง Timm
 Tzschaschel (กลางภาพ)
 ในคอนเสิร์ตคอนแชร์โต
 สำหรับวงออร์เคสตรา
 (พ.ย. 36)

 วงซิมโฟนีกรุงเทพขณะ
 บรรเลงเพลงคอนแชร์โต
 สำหรับวงออร์เคสตรา
 (พ.ย. 36)